Każda osoba jako konsument czy przedsiębiorca spotkała się z czynami nieuczciwej konkurencji, która działa niekorzystnie dla danej firmy. Czyny nieuczciwej konkurencji mogą w szczególności mieć wpływ na dany biznes i spowodować mogą one duże straty w firmie.

Nieuczciwa konkurencja, czyli co?

Dokładną definicję czynów nieuczciwej konkurencji możesz znaleźć w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku. Ważne jest to, że aby czyny innego przedsiębiorcy, które prawnie można nazwać nieuczciwymi, muszą spełniać następujące przesłanki:

dany przedsiębiorca musi działać w obrocie gospodarczym – tyczy się to zarówno działań czynnych jak i biernych przedsiębiorcy. Działanie bierne musi mieć jednak wpływ na obroty danej firmy na chwilę obecną lub w przyszłości, na przykład niedopełnienie obowiązku informacyjnego. ;

– dany czyn zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy – chodzi o interes o charakterze gospodarczym;

działanie przedsiębiorcy jest niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami – chodzi o zachowania, które nie są zgodne z nakazami zawartymi w ustawach, umowach międzynarodowych czy rozporządzeniach i mają one bezpośrednie zastosowanie w stosunkach wewnętrznych.

Wyżej wymienione zachowania można uznać za szkodę na rzecz danej firmy i za czyny nieuczciwej konkurencji.

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można znaleźć również wyodrębnione szczególne czyny, między innymi takie jak:

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

– utrudnianie dostępu do rynku;

– pomówienie;

– nieuczciwa lub zakazana reklama.

To tylko niektóre z czynów, które są wymienione w ustawie, a dochodzenie roszczeń z powodu nieuczciwie działającej konkurencji wcale nie jest utrudnione. Przez 27 lat odkąd ustawa weszła w życie, interpretacja przepisów nie budzi żadnych kontrowersji, szczególnie biorąc pod uwagę wysokie orzecznictwo sądów w sprawach tego typu.

Konsekwencje

Jedną z najbardziej popularnych sankcji wyciąganych wobec przedsiębiorców, którzy są traktowani jako nieuczciwa konkurencja, jest pociągnięcie ich do odpowiedzialności cywilnej. Wobec takich osób mogą być podniesione roszczenia majątkowe oraz niemajątkowe. Roszczeniami majątkowymi mogą być na przykład:

– naprawienie wyrządzonej szkody;

– wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści;

– wpłacenie odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub dziedzictwa narodowego w przypadku gdy czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Jeśli chodzi o roszczenia niemajątkowe, mogą one wyglądać następująco:

– zaniechanie niedozwolonych działań, na przykład roszczenie o zmianę nazwy przedsiębiorstwa;

usunięcie skutków nieuczciwych działań oraz złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia w odpowiedniej formie i odpowiedniej treści, na przykład roszczenie o złożenie odpowiedniego oświadczenia w gazecie czy radiu.

Jak widać skutki działań dla przedsiębiorstwa, które zostało uznane jako nieuczciwa konkurencja, są bardzo dotkliwe i przynoszą skutki inne od zamierzonych. Konsekwencje finansowe dla danego przedsiębiorstwa mogą być bardziej dotkliwe w przypadku, gdy zachowanie takiego przedsiębiorcy zostanie uznane za praktykę, która ogranicza konkurencję lub narusza interesy konsumentów. W takim przypadku taki przedsiębiorca może nawet zostać zobowiązany do zapłaty kary finansowej, która może być równa nawet 10% przychodu, który osiągnął w roku rozliczeniowym  poprzedzającym rok nałożenia kary. Ponadto przedsiębiorca, którego czyny zostaną uznane za nieuczciwe, może nawet zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Najwyższym wyrokiem za takie czyny może być nawet 8 lat pozbawienia wolności.

By zapobiegać zachowaniom nieuczciwej konkurencji, warto jest działać od razu, gdy zauważysz jakiekolwiek działania niepożądane ze strony innych przedsiębiorców. Ich wpływy mogą mieć niewyobrażalnie negatywne skutki na rozwój Twojej firmy. Żeby Twoje interesy nie zostały naruszone warto jest jak najszybciej przeciwdziałać takim zachowaniom. Nie zawsze działania, które podejmiesz, będą wymagać nakładu finansowego z Twojej strony. Pamiętaj jednak, że roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji przedawniają się z upływem trzech lat, co jest dość istotne w tej kwestii, dlatego też roszczeń z tego tytułu warto dochodzić od razu, gdy jakiekolwiek przesłanki świadczące o nieuczciwie działającej konkurencji pojawią się.

Zdjęcia: Pexels.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here